гупэщIэсэ


гупэщIэсэ

гупкIэлъейр шэрхъым щимыхъуэн папщIэ губжьэмрэ пкIэлъеймрэ зубыд щIэгъэкIуэнращ
подпорка для драбины

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.